உதவிப்பாலம் எனும் ஒன்றியத்தின் மூலம் இணைந்து உதவிக்கரம் நீட்ட வாருங்கள்





ஜி.கே. எஸ். முத்தமிழ் மன்றத்திற்க்கு உதவ விரும்புவோர் கீழ் உள்ள படிவத்தில் G.K.S. முத்தமிழ் மன்றம் என்பதனை தெரிவு செய்து உங்கள் விபரங்களை அனுப்பவும்.
ஜி.கே. எஸ். கல்வி நிலையதிற்க்கு உதவ விரும்புவோர் கீழ் உள்ள படிவத்தில் G.K.S. கல்வி நிலையம் என்பதனை தெரிவு செய்து உங்கள் விபரங்களை அனுப்பவும்.
உதவிப்பாலத்திற்க்கு உதவ விரும்புவோர் கீழ் உள்ள படிவத்தில் உதவிப்பாலம் என்பதனை தெரிவு செய்து உங்கள் விபரங்களை அனுப்பவும்.




Select Car

தாயகத்தில் வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் எம் உறவுகளுக்கு உதவுவதற்கான நேரம் இது